bip   szczawnica

O nas

 

          MZGK jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. Do podstawowych zadań Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę, utrzymanie czystości ulic, chodników, dróg gminnych, zieleni miejskiej oraz obiektów użyteczności publicznej, gospodarka odpadmi komunalnymi.

 

          Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej został powołany jako Zakład Budżetowy 1 sierpnia 1997 roku Uchwałą nr 263/XXXVIII/97 Rady Miasta Szczawnica z dnia 30 czerwca 1997 roku. Wtedy taż ustanowiono Statut Zakładu, który później uległ nieznaczej zmianie.

 

           Głównym przedmiotem działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej jest:
- dostawa wody pitnej i utrzymanie sieci wodociągowej wraz z ujęciami i stacją uzdatniania
- remonty i konserwacje urządzeń i sieci
- utrzymanie stałej zdolności eksploatacyjnej sieci wodociągowej
- dokonywanie odczytów wodomierzy
- odbiór odpadów komunalnych i eksploatacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Jaworkach
- utrzymanie kanalizacji burzowej Miasta oraz studni czerpalnych na jego terenie
- utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień
- utrzymanie czystości ulic, chodników, placów, obiektów użyteczności publicznej w mieście
- bieżące utrzymanie dróg gminnych (letnie i zimowe)

 

          Ponadto Zakład świadczy usługi w zakresie:
- wywozu nieczystości płynnych
- częściowych remontów dróg i chodników
- drobnych robót ziemnych
- wynajmu sprzętu i robót instalacyjnych

Copyright (c) 2014 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Szczawnica. Template by Sinci.

.