bip   szczawnica

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/207/2013 
Rady Miejskiej w Szczawnicy 
z dnia 25 marca 2013 r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, w szczególności dotyczące: 

 1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 
  1. prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących odpadów komunalnych: papieru i tektury , metali, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych; 
  2. prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów ,zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, a także odpadów zielonych; 
  3. uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego; 
  4. mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 
  5. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 
   1. średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach; 
   2. liczby osób korzystających z tych urządzeń 
   3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 
   4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 
   5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 
   6. Wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 
   7. Wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej prowadzenia publicznej; 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości zabudowanych poprzez: 

 1. wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 3 i 5, urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 
 2. zbieranie i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie; 
 3. zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie; 
 4. przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem; 
 5. uprzątanie, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników bezpośrednio przylegających do nieruchomości (od granicy nieruchomości do krawędzi zewnętrznej chodnika), a także z nieruchomości, w tym z podwórek, przejść, bram, itp.(przy czym należy to realizować w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów), . Uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię; piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania; 
 6. niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków; 
 7. mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez odstojnik. Oprowadzenie ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione. 
 8. dopuszcza się drobne naprawy własnych pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy; 
 9. stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów VIII i IX niniejszego Regulaminu; 

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości niezabudowanych poprzez: 

 1. uprzątanie, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników bezpośrednio przylegających do nieruchomości (od granicy nieruchomości do krawędzi zewnętrznej chodnika),. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię; piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania; 
 2. obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie obszarów leśnych oraz w obrębie rzek i potoków ciąży na ich właścicielach 
 3. utrzymanie czystości w obrębie przystanków komunikacyjnych należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej 

§ 4. Na terenie Miasta i Gminy Szczawnica biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się: 

 1. gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne bytowe: śniegu, gruzu, gorącego popiołu, szlamów, substancji toksycznych, medycznych, innych niebezpiecznych. 
 2. zabrania się spalania odpadów w pojemnikach i koszach na odpady, 
 3. w okresie zimowym nie należy gromadzić w pojemnikach mokrych odpadów w celu uniknięcia ich zamrożenia, utrudniającego załadunek. 
 4. zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt; 
 5. zabrania się kierowcom firm przewozowych czyszczenia pojazdów na przystankach i drogach miejskich, 
 6. mycia samochodów i innych pojazdów mechanicznych nad brzegiem rzek i potoków. 

§ 5. Mając na uwadze status miasta Szczawnica, jako uzdrowiska stosuje się ograniczenia i zasady dla wyznaczonych stref uzdrowiskowych A, B i C, zgodnie ze statusem Uzdrowiska Szczawnica oraz ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. 

Rozdział 3.
Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów

 

§ 6. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów: 

 1. właściciel nieruchomości, który zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów ma obowiązek zaopatrzyć nieruchomość w pojemniki i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów; 
 2. prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych; 
 3. prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy; 
 4. odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z miejsc wcześniej uzgodnionych z przedsiębiorcą zgodnie z dostarczonym harmonogramem; 
 5. właściciel nieruchomości/dysponujący lokalem ma obowiązek umieścić odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe w pojemniku (odpowiednio wcześniej zamówionym u przedsiębiorcy) 

§ 7. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

 1. opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę 
 2. częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji; 

§ 8. Właściciel nieruchomości na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do: 

 1. zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. 
 2. wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów oraz w szczególności w okresie sezonu letniego do bieżącego ich opróżniania; 
 3. selektywnego gromadzenia odpadów. 

Rozdział 4.
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych.

 

§ 9. 1. Do odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych upoważniony jest przedsiębiorca wskazany przez gminę: 

 1. Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych: 
  1. odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane są: 
  2. w zabudowie jednorodzinnej, raz w tygodniu wg harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców 
  3. w zabudowie wielolokalowej raz w tygodniu wg podanego harmonogramu 
   1. odpady segregowane w opisanym niżej zakresie odbierane są: 
   2. odpady biodegradowalne 

- budynki jednorodzinne – 1 raz w tygodniu wg harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców 

- budynki wielolokalowe – 1 raz w tygodniu, wg podanego harmonogramu 

 1. odpady segregowane: szkło, plastik, szmaty , makulatura, puszki i drobne elementy metali 

- budynki jednorodzinne raz w miesiącu w każdy pierwszy wtorek miesiąca, a w przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru będzie pierwszy wtorek następnego tygodnia, 

- budynki wielolokalowe raz w miesiącu w każdy pierwszy wtorek miesiąca, a w przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru będzie pierwszy wtorek następnego tygodnia, 

- w uzasadnionych przypadkach dodatkowo w każdy trzeci wtorek miesiąca, a w przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru będzie pierwszy wtorek następnego tygodnia, 

 1. odbiór odpadów komunalnych zebranych selektywnie na nieruchomości, w tym w szczególności: zużytych opon, baterii, akumulatorów, lamp fluorescencyjnych, realizowany będzie na bieżąco w punktach selektywnego zbierania odpadów, 
 2. odpady niebezpieczne odbierane są na bieżąco w gminnym punkcie zbiórki odpadów problematycznych; 
 3. odpady wielkogabarytowe odbierane są raz na kwartał, w terminach uzgodnionych z podmiotem odbierającym odpady, 
 4. odpady budowlane będą odbierane na indywidualne zgłoszenie; 
 5. odbiór popiołu oraz odpadów zielonych realizowany będzie w każdy drugi wtorek miesiąca, a w przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru będzie pierwszy wtorek następnego tygodnia, 
 6. Odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych oraz z terenów użytku publicznego nie są objęte systemem zorganizowanym przez Miasto i Gminę Szczawnica, a pozbywanie się ich odbywa się na koszt właściciela, na podstawie umowy cywilno-prawnej z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych w sposób zapewniający właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości. 
  1. odpady z koszy ulicznych, parków, przystanków będą odbierane w sposób zapewniający bieżące utrzymanie nieruchomości w czystości; 
  2. odpady komunalne odbierane będą na indywidualne zgłoszenie 

§ 10. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych. 

§ 11. W okresie letnim, właściciele nieruchomości, na terenach, których prowadzona jest działalność wiążąca się z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokoi itp.) zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady. 

Rozdział 5.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 

§ 12. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: 

 1. pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie, powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 
 2. właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych; 
 3. przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica: 
  1. kosze uliczne o pojemności od 35 l do 120 l; 
  2. pojemniki na odpady o pojemności 120 l , 240 l, 360 l, 1100 l; 
  3. worki o pojemności od 60 do 120 l; 
  4. kontenery o pojemności 5000, 7000 dla odpadów budowlano-remontowych 
  5. pojemniki na psie odchody; 
  6. odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy miesięczne: 
   1. dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych 50 l na mieszkańca, 
   2. dla szkół , przedszkoli, placówek służby zdrowia wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika; 
   3. dla lokali handlowych ,co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal; 
   4. dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne; 
   5. dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 l; 
   6. dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników; 
   7. dla hoteli, pensjonatów 20 l na jedno łóżko; 
   8. w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady; 

§ 13. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości: 

 1. worki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 
 2. pojemność worków winna wynosić od 60 l do 120 l; 
 3. do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach: 
  1. ZIELONY  – z przeznaczeniem na szkło, 
  2. ŻÓŁTY  – z przeznaczeniem na plastik; 
  3. CZERWONY  – z przeznaczeniem na puszki i drobne elementy metalowe 
  4. NIEBIESKI –  z przeznaczeniem na papier 
  5. BIAŁY  – z przeznaczeniem na szmaty 
  6. PRZEŹROCZYSTY  – z przeznaczeniem do zbierania popiołu 
  7. CZARNE  – z przeznaczeniem na odpady zmieszane niesegregowane i zielone, 
  8. przeterminowane leki należy przekazać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 
  9. zużyte baterie i akumulatory przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w szkołach, sklepach i w urzędzie; 
  10. odpady budowlane należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie. 

§ 14. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych: 

 1. właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wybudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia – przyjmując zużycie wody jako równe 3 m3 /osobę/miesiąc; 
 2. dla innych obiektów nie wyposażonych w wodomierze przyjmuje się zużycie wody w następujących ilościach: 
  1. bary, restauracje, jadłodajnie – 3 m3 /miejsce/miesiąc, 
  2. kawiarnie – 0,8 m3 /miejsce/miesiąc, 
  3. sklepy spożywcze – 2,0 m3 /zatrudnionego/miesiąc, 
  4. pozostałe sklepy – 0,9 m3 /zatrudnionego/miesiąc, 
  5. apteki – 3,0 m3 /zatrudnionego/miesiąc, 
  6. przychodnie lekarskie – 0,5 m3 /zatrudnionego/miesiąc, 
  7. zakłady fryzjerskie i kosmetyczne – 4,5 m3 /zatrudnionego/miesiąc, 
  8. pozostałe zakłady usługowe – 0,45 m3 /zatrudnionego/miesiąc, 
  9. zakłady produkcyjne: 
  10. bez natrysków – 0,45 m3 /zatrudnionego/miesiąc 
  11. z natryskami – 1,5 m3 /zatrudnionego/miesiąc 
  12. w przypadkach niewymienionych należy przyjąć normy zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w prawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. 

§ 15. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym: 

 1. właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości 
 2. pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony np. pokrywy; 
 3. właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady. 

§ 16. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych: 

 1. podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
 2. na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach; 
 3. na obszarach górskich, na których dojazd samochodu odbierającego odpady do położonych wysoko nieruchomości nie jest możliwy, właściciele mają obowiązek przetransportować worki do miejsca wyznaczonego przez przedsiębiorcę i zatwierdzonego przez miasto i gminę położonego przy drodze, którą porusza się samochód przedsiębiorcy. 
 4. Odpady selektywnie zebrane przekazywane są przedsiębiorcy w workach, które należy szczelnie zamknąć. 
 5. szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia; 
 6. wyselekcjonowane odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez właściciela w zabudowie wielorodzinnej; 

§ 17. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów.

 

§ 18. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. 

§ 19. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

 1. w odniesieniu do psów: 
  1. wyprowadzania psów na smyczy, w przypadku psów ras uznanych za agresywną na smyczy oraz z nałożonym kagańcem, 
  2. w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 
   1. sprawowania nad nimi właściwej opieki, a szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, 
   2. utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych i użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia, 
   3. zwalnianie psa bez smyczy dopuszczalne jest wyłącznie na terenach mało uczęszczanych dla ludzi, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznawanych za agresywne, 
   4. natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe i gospodarskie w obiektach i terenach przeznaczonych do użytku publicznego, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników, 
   5. niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe; 
   6. należycie zabezpieczyć nieruchomość na której trzymany jest pies przed jego wydostaniem się oraz zaopatrzyć w tabliczkę informującą z napisem lub wizerunkiem psa. 
   7. zabrania się wprowadzania zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów-przewodników, 

§ 20. Obowiązki określone w § 21 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej, ratownictwa, Straży Miejskiej oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów – przewodników osób ociemniałych. 

§ 21. Zwierzęta bezdomne i pozostawione bez opieki, wobec których nie zastosowano zabezpieczeń wyżej wymienionych, podlegają schwytaniu i dowiezieniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt, z którym Miasto i Gmina Szczawnica ma podpisaną stosowną umowę. 

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

 

§ 22. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz Statucie Uzdrowiska Szczawnica 

 1. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele. 
 2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami: 
  1. posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 
  2. wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona, 
  3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w pkt.3, zobowiązani są przestrzegać zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto: 
   1. przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych, 
   2. przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony 
   3. pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich. 

§ 23. Właściciele zwierząt gospodarskich wykorzystywanych podczas sezonu letniego mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych. 

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.

 

§ 24. Obowiązkowi deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Szczawnica. 

§ 25. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby. 

§ 26. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne Burmistrz Miasta i Gminy określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia. 

§ 27. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na Mieście i Gminie Szczawnica. 

§ 28. Ustala sie dwa terminy przeprowadzenia deratyzacji: wiosenny w miesiącach marzec - kwiecień i jesienny w miesiącach październik - listopad. 

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe.

 

§ 29. 1. Organem kontroli do przestrzegania zawartych w niniejszym regulaminie postanowień jest Burmistrz Miasta i Gminy działający przez podlegle mu służby. 

 1. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy. 
 2. Postępowanie w sprawach o których mowa w ust.2 toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie. 

§ 30. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLI/252/2006 Rady Miasta Szczawnica z dnia 28 kwietnia 2006 r. oraz uchwały ją zmieniające. 

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica. 

 

Copyright (c) 2014 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Szczawnica. Template by Sinci.

.