bip   szczawnica

Regulamin MZGK

 • Regulamin wprowadzony został Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy Nr 2/2015 z dnia 24.08.2015 r.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem (zwłaszcza kontrahentów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania). Nieznajomość poniższych zasad nie zwalnia z ich przestrzegania i nie jest wytłumaczeniem w sytuacji łamania regulaminu.

 

REGULAMIN

 

 1. 1. Niniejszy Regulamin dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i przedsiębiorców, którzy podpisali Umowę na wywóz odpadów z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy.
 2. 2. W związku z obowiązkami i wymogami narzuconymi przez ustawę, czego następstwem jest funkcjonowanie dwóch niezależnych systemów ewidencjonowania i kodowania odpadów (system I – mieszkańcy, którzy złożyli deklarację w UMiG, system II – przedsiębiorcy, którzy podpisali z MZGK Umowę o wywóz odpadów z działalności), zmienia się obowiązujący dotychczas system obciążania kontrahentów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania. 
 3. 3. Odpady powstałe w ramach prowadzonej działalności oraz odpady wyprodukowane przez mieszkańców zadeklarowanych w Urzędzie Miasta i Gminy należy gromadzić w osobnych pojemnikach i workach. Informacja ta dotyczy zarówno odpadów zmieszanych jak i segregowanych. Szczegóły dotyczące gromadzenia odpadów i ponoszenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów zawarte są w Tabeli nr 1, dołąćzonej do niniejszego Regulaminu.
 4. 4. W związku z powyższymi zmianami, od dnia wprowadzenia kodów kreskowych dla działalności gospodarczych (01.09.2015 r.) przestaje funkcjonować obowiązujący dotychczas system obciążania kontrahentów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania tj. „rozdzielanie” odpadów wystawianych w tych samych pojemnikach/workach na odpady od domowników (zgodnie z miesięcznym limitem) i zaliczanie reszty odpadów wystawionych powyżej miesięcznego limitu na działalność.
 5. 5. Worki na segregację wydawane w ramach deklaracji złożonej do UMiG powinny być wykorzystywane tylko i wyłącznie do składowania odpadów wyprodukowanych przez osoby zadeklarowane. Nie mogą być one wykorzystywane do składowania odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością.
 6. 6. Prowadzona będzie bieżąca kontrola m.in. poprzez:
 • - wezwania do przedstawienia opłaconych faktur za wywóz odpadów z działalności; 
 • - zestawienia porównujące ilość oddawanych odpadów z danymi statystycznymi (średnia ilość wszystkich odpadów wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca Polski to ok. 10-60 litrów miesięcznie);
 • - zestawienia porównujące ilość odpadów produkowanych w sezonie turystycznym i poza nim;
 • mające na celu wychwycenie osób oddających odpady wytworzone w związku z prowadzoną działalnością w tych samym workach i pojemnikach, co odpady z gospodarstwa domowego. 
 1. 7. Dodatkowo, w przypadku zadeklarowania segregacji, tworzone będą kwartalne zestawienia obrazujące stopień odsegregowania odpadów. Ilość odpadów segregowanych powinna wynosić minimum 60% w stosunku do całkowitej ilości wszystkich oddanych odpadów (popiół i bioodpady nie będą uwzględniane w obliczeniach). 
 2. 8. Wykrycie nieprawidłowości skutkować może nałożeniem kary, koniecznością dopłat lub wypowiedzeniem umowy na odbiór odpadów ze strony MZGK. Ponadto informacja o zaistniałej sytuacji zostanie przekazana do Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica oraz Straży Miejskiej.

 

W przypadku braku możliwości dostosowania się do obowiązujących zasad lub uznania ich za niekorzystne, informujemy o możliwości wypowiedzenia umowy z MZGK na odbiór odpadów i zawarcia nowej umowy z inną dowolną firmą świadczącą usługi odbioru odpadów.

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (tabela_1.pdf)Załącznik do Regulaminu - Tabela nr 168 Kb

Copyright (c) 2014 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Szczawnica. Template by Sinci.

.