bip   szczawnica

Nowy system

  • NOWY SYSTEM MONITOROWANIA ODBIORU

ORAZ ZNAKOWANIA POJEMNIKÓW I WORKÓW Z ODPADAMI

 

Informujemy Państwa, że Miasto i Gmina Szczawnica rozpoczęło wdrażanie systemu identyfikacji pojemników oraz worków na odpady zmieszane i segregowane za pomocą etykiet z kodami kreskowymi. Znakowanie kodami kreskowymi ma za zadanie usprawnić funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami oraz pozwolić na monitorowanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie całej gminy.

 

Kody kreskowe umożliwiają m.in.:

- śledzenie dziennej trasy pojazdów odbierających odpady (możliwość potwierdzenia, czy w danym dniu zostały odebrane odpady z konkretnej nieruchomości)
- weryfikację ilości oraz rodzaju odpadów komunalnych odbieranych z danej nieruchomości, co daje możliwość sprawdzenia, czy zadeklarowany w umowie sposób oddawania odpadów jest zgodny z rzeczywistością
- gromadzenie danych potrzebnych do tworzenia zestawień, raportów, analiz niezbędnych do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

 

  •  

Jak wyglądają etykietki z kodami i jakie informacje są w nich zakodowane?

 

kod 

Etykietki z kodami kreskowymi wykonane są z trwałego materiału, odpornego na uszkodzenia, ścieranie oraz szkodliwe działanie warunków atmosferycznych. Dla działalności gospodarczych ciąg znaków pod kodem kreskowym rozpoczyna się od 3-cyfrowego numeru karty danego kontrahenta poprzedzonego literami „DZ” (w odróżnieniu do etykietek dla mieszkańców, gdzie kod rozpoczyna się od 4-cyfrowego numeru). W kodzie kreskowym zaszyfrowane są następujące informacje: dane kontrahenta i adres nieruchomości, pojemność worka/pojemnika oraz rodzaj odpadów tj. segregowane (odpowiednio: PLASTIK, PET, SZKLO, PAPIER, SZMATY, METAL, BIO, POPIOL) lub ZMIESZANE. Każda etykietka jednoznacznie identyfikuje posesję/podmiot z odebranymi odpadami, w związku z czym, nie należy pożyczać, ani wymieniać się etykietkami z innymi osobami, gdyż odebrane zostaną przypisane właścicielowi etykietki umieszczonej na worku, a nie właścicielowi odpadów.

 

Jak będzie przebiegało wdrożenie systemu? Skąd wziąć etykietki z kodami?

 

W pierwszej kolejności, do wszystkich osób, które złożyły deklarację w Urzędzie Miasta zostaną rozesłane zestawy kilku samoprzylepnych etykiet z kodami kreskowymi na pojemniki/worki na odpady zmieszane. Ważne, aby po otrzymaniu kodów sprawdzić, czy pojemność posiadanego pojemnika/worka zgadza się z wartością podaną na etykietce. W przeciwnym wypadku należy jak najszybciej zgłosić ten fakt w siedzibie MZGK Szczawnica. Na terenie MiG Szczawnica dopuszcza się następujące pojemności: 60l i 120l dla worków, 120l, 240l, 660l i 1100l dla pojemników. Po wyczerpaniu naklejek z kodami na odpady zmieszane (dot. głównie osób, które odpady zmieszane wystawiają w workach) po kolejne etykietki należy zgłaszać się do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy, ul. Zawodzie 19c. Również w MZGK będzie możliwość pobierania etykiet na odpady segregowane (etykietki będą wydawane razem z odpowiednimi workami na surowce wtórne). Kolejne worki na daną frakcję wraz z etykietkami będzie można dobierać dopiero po wykorzystaniu wcześniej pobranych worków z danego rodzaju (oznacza to, że nie będzie możliwości otrzymania nowych worków np. na tekstylia, jeśli system wykryje, że dany kontrahent posiada już w domu większą ilość worków na tekstylia, których jeszcze nie wystawił - jest to związane z zakazem gromadzenia lub wykorzystywania worków na surowce do innych celów).

 

Od kiedy należy rozpocząć wystawianie oznakowanych worków/pojemników i co zrobić z wcześniej pobranymi workami na surowce wtórne, które nie posiadają kodów kreskowych?

 

Termin rozpoczęcia sczytywania kodów z pojemników i worków na odpady zmieszane został ustalony na 20 lipca 2015, dlatego do tego czasu każdy, kto złożył deklarację, ma obowiązek umieszczenia kodu na pojemniku (osoby oddające odpady w workach powinny za każdym razem przyklejać nowy kod na worek, począwszy od 20 lipca). Termin rozpoczęcia sczytywania kodów z worków na surowce wtórne został ustalony również na ten sam czas, z tą różnicą, że będą odbierane także worki bez kodu, pobrane przed wdrożeniem systemu kodowego (należy wystawiać je w pierwszej kolejności). Zaleca się jednak, aby osoby, które posiadają worki bez kodów, zgłosiły się do MZGK po same etykietki z kodami (należy wtedy zgłosić DOKŁADNĄ ilość posiadanych worków, z podziałem na rodzaje). Dla działalności gospodarczych termin rozpoczęcia sczytywania kodów zostal ustalony ma 01.09.2015 r.

 

Jak i gdzie umieszczać etykietki z kodami kreskowymi?

 

Etykietkę należy nakleić w górnej części pojemnika/worka w widocznym miejscu (patrz: rysunek obok), które umożliwi łatwe sczytanie kodu kreskowego z etykietki. 

 

gdzieNaklejki z napisem „ZMIESZANE” należy umieścić na pojemniku lub worku przeznaczonym do gromadzenia odpadów niesegregowanych (pozostałości po segregacji). Nie ma potrzeby cotygodniowego naklejania etykietki na pojemnik (chyba, że uległa ona uszkodzeniu - w takiej sytuacji należy oderwać uszkodzoną etykietkę i nakleić nową, bądź nakleić jedną na drugą). Naklejki z napisem „PLASTIK”, „PET”, „SZKLO”, „PAPIER”, „SZMATY”, „METAL”, „BIO”, „POPIOL” należy samodzielnie naklejać na wszystkie worki z odpadami segregowanymi (zgodnie z rodzajem frakcji oznaczonym na etykietce). Ten rodzaj naklejek służy do jednorazowego wykorzystania (jeden worek - jedna etykieta).

 

Kody kreskowe będą odczytywane przez pracowników firmy odbierającej odpady za pomocą terminali w czasie zbiórki odpadów w terenie, na sortowni lub wysypisku.

 

UWAGA!

Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami i dostosowanie się do nich, ponieważ pojemniki i worki z odpadami, nieoznakowane etykietką z kodem kreskowym, NIE BĘDĄ odbierane. W późniejszym czasie sytuacja ta dotyczyć będzie także worków z surowcami wtórnymi. Dodatkowo, w przypadku stwierdzenia odpadów nadających się do segregacji w pojemniku/worku na odpady zmieszane lub w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji, będą wyciągane konsekwencje (np. nieodebranie odpadów).

Copyright (c) 2014 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Szczawnica. Template by Sinci.

.